Districten

Gouw Opsinjoor telt vijf districten: Rupel, Cantincrode, Molenbos, Ter Elst-Waverheide en Dijle. In elk district zijn er een tiental groepen.

Per district zijn er één of meerdere districtscommissarissen (dc), zij ondersteunen de groepen en zijn eigenlijk voor de groepsleiding, wat zij zijn voor hun leiding.

District Rupel (A3600D)

Dc's: Mathias Dooms

rupel@gouwopsinjoor.be

Groepen:

- St. Franciscus (A3601M)
- St. Jan (A3603M)
- Scouts en Gidsen Zevensprong (A3604G)
- Toetertoe (A3605G)
- Don Bosco (A3609G)
- Orion (A3610M)
- St. Bernardus - St. Lutgardis (A3625G)
- St. Paulus (A3629M)
- St.-Pieter (A3629S)
- St.-Lodewijk (A3634S)
- Don bosco (A3637S)
- Onbevlekt Hart Van Maria (A3692S)

District Cantincrode (A3100D)

Dc's: Lucas Van Geel

cantincrode@gouwopsinjoor.be

Groepen:

- St.-Jan In D'Olie (A3102G)
- Scouts en Gidsen Oude-God 121 (A3121G)
- Maria Goretti (A3122M)
- St.-Bavo (A3131S)
- St. Albertus 32 - Lieven Gevaert 48 (A3132G)
- Leopold III (A3142S)
- St.-Benedictus (A3143G)
- St.-Jozef (A3160G)
- St.-Laurentius (A3181G)

District Molenbos (A3300D)

Dc's:

molenbos@gouwopsinjoor.be

Groepen:

- St.-Renilde (A3301M)
- O.-L.-Vrouw Van Lourdes (A3302S)
- Maria Regina (A3303M)
- 28ste St. Maarten (A3304S)
St.-Theresia (A3305M)
- Koningin Fabiola (A3306G)
- St.-Paulus (A3308G)
- Jin (A3309G)
- St.-Joris (A3312G)
- Elsdonk Scouts (A3385S)

District Ter Elst-WaverHeide (A3200D)

Dc's: Kelly Van Eester/Kauw, Michiel Suykens/Arasari, Anneleen Van Camp/Magoeari & Jochem Van Staey

   

tewh@gouwopsinjoor.be

Groepen:

- De Hellevelders (A3201G)
- O.-L.-Vrouw Van Goede Wil (A3203M)
- O.L.V. Ridders - Ten Bosch (A3204G)
- St.-Lucia (A3204M)
- St.-Katrien (A3205M)
- Roeland (A3220S)
- Jan Breydel (A3223S)
- Berthoutridders (A3277S)

District Dijle (A3400D)

Dc's: Luna Lammar/Kangoeroe

dijle@gouwopsinjoor.be

Groepen:

- P.G. Frassati (A4301G)
- O.-L.-Vrouw Van Vlaanderen (A3402M)
- Parsival (A3403G)
- St.-Katrom (A3404G)
- Woudlopers (A3406S)
- Heilig Kruis (A3408G)
- Parsifal (A3409M)
- St.-Gummarus (A3421S)
- St.-Paulus (A3427S)
- Thila Coloma (A3429G)